İnceleme Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Türkiye’de küsküt taksonları ve etkileri

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2, 95 - 106, 30.09.2020
https://doi.org/10.38059/biodiversity.763460

Öz

Bu çalışmada, bir holoparazitik cins olan Cuscuta cinsinin Türkiye’deki mevcut taksonlarının ve dağılımlarının belirlenmesi ve bu taksonların çevresel ve sosyoekonomik etkilerinin tespiti amaçlanmıştır. Bu amaçla Türkiye'de Cuscuta taksonlarını içeren çalışmalardan ve Türkiye’deki herbaryum kayıtlarından kanıtlar elde edilmiştir. Ayrıca taksonların etki türleri incelenmiş ve bu taksonların bölgesel dağılımı Türkiye kareleme sistemine göre tespit edilmiştir. Tüm kayıtlar, özellikle sinonim kullanımı, Uluslararası Bitki Adı Endeksi (IPNI), Global Biyoçeşitlilik Bilgi Servisi (GBIF) ve Bitki Listesi (PL) dikkate alınarak düzenlenmiştir. Mevcut yeni tespitler ve kayıtlarda yapılan düzenlemeler dikkate alındığında; Türkiye’de Cuscuta cinsine bağlı 23 taksonunun varlığı tespit edilmiştir. Etki değerlendirmelerinde, tüm taksonların sahip olduğu “parazitizm” dışında, taksonlara göre değişen, toplam altı farklı etki tipi belirlenmiştir. Bu etki tipleri sırasıyla; toksik (6 takson), ürün kalitesi (5), vektör (3) ve birer taksonla yapısal, allelopatik ve etnobotanik etki olarak sıralanmıştır. Türkiye’de mevcut Cuscuta taksonlarına ait bilgilerin güncellenmesi ve etkilerin tespiti ile elde edilen sonuçlar; özellikle parazit bitkilerin istila potansiyelleri de dikkate alındığında, taksonların olumsuz etkilerini azaltmak ve biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla gerekli önlem ve kontrol programlarını geliştirmek için kullanılabilir. Ayrıca Türkiye’de ilk kez tüm etki yönleriyle incelenen Cuscuta taksonlarından elde edilen bu veriler, farkındalık çalışmaları da dâhil, yapılabilecek yeni çalışmalara yön verilebilir ve kaynak sağlayabilir.

Kaynakça

 • Akça A, Işık D (2016). Kayseri İli Şeker Pancarı (Beta vulgaris L.) ekiliş alanlarında bulunan yabancı otların tespiti. Bitki Koruma Bülteni, 56(1): 115-124.
 • Aksan UA, Kuşkapan Ö, Yazlık A (2019). Çayır – Mera Alanlarındaki Yabani Bitki Türlerinin Hayvanlara Etkileri. In: Seydoşoğlu S, Ağaoğlu Y (eds). International Conference on Agriculture and Rural Development (ISPEC) Bildiri Kitabı, 10-12 Haziran 2019; Siirt, Türkiye, pp. 16-36.
 • Albert M, Belastegui-Macadam X, Kaldenhoff R (2006). An attack of the plant parasite Cuscuta reflexa induces the expression of attAGP, an attachment protein of the host tomato. Plant Journal 48(4): 548–556.
 • Alsan C (1986). Doğu Anadolu Bölgesi soğan (Allium cepa L.) tarlalarındaki yabancı otlar üzerinde sürvey çalışmaları. Bitki Koruma Bülteni 26(1-2): 1-12.
 • Anaç E, Kaya I, Tepe I (2011). Determination of alfalfa dodder (Cuscuta approximata Bab.) damage on alfalfa (Medicago sativa L.) grown in Van, Turkey. Proc. Joint Workshop of the EWRS Working Groups Weed Management in Arid and Semi-arid Climate and Weed Management Systems in Vegetables, 04-08 September 2011; Huesca, Spain, pp. 10.
 • Arat BB (2015). Aydın ili yonca alanlarındaki küsküt (Cuscuta spp.) türlerinin önemi ile mücadelesinde kullanılabilecek herbisitler ve bitkisel ekstraktların belirlenmesi. MSc., Adnan Menderes University, Aydın, Turkey.
 • ARTH (2020). Artvin Çoruh Üniversitesi Herbaryumu. https://herba.artvin.edu.tr/sorgula.php?form=sorgula&islem=listele. Downloaded on 09 June2020.
 • Avşar MD, Ok T (2018). Tırmanıcı Bitkilerin Bazı Biyolojik Özellikleri. Turkish Journal of Forest Science 2(2): 156-164.
 • Ayan İ, Töngel MÖ (2004). Samsun ili çayır ve meralarda yetişen bazı zararlı bitkiler ve hayvanlar üzerindeki etkileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20(1): 84–93.
 • Babaç MT (2004). Possibility of an information system on plants of South-West Asia with particular reference to the Turkish Plants Data Service (TÜBİVES). Turk Journal of Botany 28: 119-127.
 • Bakış Y, Babaç MT, Uslu E (2011). Updates and improvements of Turkish Plants Data Service (TÜBİVES). In Health Informatics and Bioinformatics (HIBIT), 6th International Symposium on IEEE. pp. 136-140.
 • Balabanlı C, Albayrak S, Türk M, Yüksel O (2006). Türkiye Çayır meralarda bulunan bazı zararlı bitkiler ve hayvanlar üzerindeki etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi A(2): 89-96.
 • Bizim Bitkiler (2019). Bizim Bitkiler. https://www.bizimbitkiler.org.tr Downloaded on 10 May 2019.
 • Bozkurt S, Akkemik Ü (2018). Flora of Gürün district (Sivas) and its immediate surroundings. Eurasian Journal of Forest Science 6(3): 35-68.
 • CABI (2019). Cuscuta campestris (dodder). https://www.cabi.org Downloaded on 14 May 2019.
 • Cevheri C (2012). Çaylarbaşı (Şanlıurfa)’nın çayır vejetasyonu üzerine floristik bir araştırma. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (4): 9-22.
 • Ciğer Ü, Kadıoğlu İ, Yanar Y (2013). Tokat ili şeker pancarı ekim alanlarındaki küsküt (Cuscuta campestris Yunck.) üzerinde görülen fungal etmenlerin belirlenmesi. Türkiye İstilacı Bitkiler Kataloğu. Ankara: T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Yayını, 532p.
 • Costea M, Garcia MA, Stefanovic S (2015). A phylogenetically based infrageneric classification of the parasitic plant genus Cuscuta (Dodders, Convolvulaceae). Systematic Botany 40: 269–285.
 • Çal G (2013). Sakarya ili şeker pancarları tarlalarında görülen önemli yabancı ot türleri, yoğunlukları ve rastlanma sıklıklarının belirlenmesi. MSc, Namık Kemal University, Tekirdağ, Turkey.
 • Davis PH (ed.) (1978). Flora of Turkey and the East Aegean Islands (Vol. 6). Edinburgh University Press.
 • Dawson JH, Musselman LJ, Wolswinkel P, Dorr I (1994). Biology and control of Cuscuta. Weed Science 6: 265–317.
 • Doğal Hayat (2019). Doğal Hayat. http://dogalhayat.org/turler/cuscuta-balansae-cazisaci/ Downloaded on 5 Kasım 2019.
 • DUOF (2020). Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Sanal Herbaryumu. http://www.duof.duzce.edu.tr/Sayfa/21650/duof-sanal-herbaryumu Downloaded on 08 June 2020.
 • IZEF (2020). Ege Üniversitesi Sanal Herbaryumu. http://izef.ege.edu.tr/db/izef/Default.aspx Downloaded on 07 June 2020.
 • Emi̇nağaoğlu Ö, Akyıldırım Beğen H, Aksu G (2018). Karadağ florası (Yusufeli, Artvin-Türkiye). Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 19(1): 93-113.
 • Eminağaoğlu Ö, Anşin R (2003). The Flora of Hatila Valley National Park and its Close Environs (Artvin). Turkish Journal of Botany 27(1):1- 27.
 • Erbaş F (2014). Aydın Ovası Sulama Kanallarında Bulunan ve Taşınan Kara Yabancı Otlarının Durumu ile Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.’in (Kamış) Mücadelesi. Phd, Adnan Menderes University, Aydın, Turkey.
 • Erik S, Demirkuş N (1985). Türkiye florasındaki çeşitli kareler için yeni kayıtlar. Doğa Bilim Dergisi 9(1): 51-61.
 • Fakir H, Balabalık AA, Karatepe Y (2006). Süleyman Demirel Üniversitesi Kampüsünün Doğal Bitki Türleri (Isparta-Türkiye), Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 13(1): 33-39.
 • FAO (2019). Food and Agriculture Organization. http://www.fao.org/home/en/ Downloaded on 21 September 2019.
 • Flores-Sánchez IJ, Garza-Ortiz A (2019). Is there a secondary/specialized metabolism in the genus Cuscuta and which is the role of the host plant? Phytochemistry Reviews 18(5): 1299-1335.
 • GBIF (2019). GBIF Backbone Taxonomy. Checklist dataset https://doi.org/10.15468/39omei Downloaded on 12 October 2019.
 • Gökçe NY (2015). Düynükkaya Tepesi ve Çevresinin (Ulaş- Sivas) Florası. MSc, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey.
 • Güncan A, Karaca M (2018). Yabancı Otlar ve Mücadele Prensipleri (Güncelleştirilmiş ve İlaveli Beşinci Baskı). Konya: Selçuk Üniversitesi Basımevi Yayını, 313p.
 • Ibrahim M, Rehman K, Hussain I, Farooq T, Ali B, Majeed I, Akash MSH (2017). Ethnopharmacological investigations of phytochemical constituents isolated from the genus Cuscuta. Critical Reviews Eukaryotic Gene Expression (27):113–150.
 • IPBES (2019). The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. https://ipbes.net/ Downloaded on 01 December 2019.
 • IPNI (2019). International Plant Name Index. https://www.ipni.org/ Downloaded on 10 November 2019.
 • Işık D, Bingöl S, Özdemir Ç (2015). Sivas ve Kayseri Yeşilhisar demiryollarında sorun olan yabancı ot türlerinin saptanması. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 32(3): 40-47.
 • İkinci N, Güner A (2007). Flora of the Gölcük Area (Bolu, Turkey). Turkish Journal of Botany 31(2): 87-107.
 • ISTE (2020). İstanbul Üniversitesi Sanal Herbaryumu http://193.255.8.8/herbaryum/dyn/tr/search/familyGenusSpecies Downloaded on 07 June 2020.
 • Kadıoğlu İ, Doğar GÜ, Ciğer Ü (2015). Şeker Pancarı Ekim Alanlarında Görülen Küsküt (Cuscuta campestris Yunck.)’ün Tanımı, Zararı ve Yaygınlık Durumu Türkiye İstilacı Bitkiler Kataloğu. Ankara: T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Yayını, 532p.
 • Kandemir A (2012). Cuscuta: Bizimbitkiler (2013). http://www.bizimbitkiler.org.tr Downloaded on 09 June 2020.
 • Kaya H, Üremiş İ (2019). Determination of weed species, their frequencies and densities in onion fields in Hatay province. Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 24(1): 21-30.
 • Kaya İ, Nemli Y, Demir İ (2018). Türkiye’de Tarım ve Tarım Dışı Alanlarda Görülen Küsküt Türlerinin (Cuscuta spp.) Taksonomik Özellikleri, Dağılışları ve Konukçuları. Turkish Journal of Weed Science 21(1):1-7.
 • Kılıç Ö (2016). Niğde Yöresinde Patateste (Solanum tuberosum L.) Sorun Olan Yabancı Ot Türlerinin Yaygınlık ve Yoğunluklarının Belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni 56(4): 417 – 428.
 • Kitiş YE, Ekinci S, Çolakoğlu T (2014). Yoncada küsküt mücadelesinde alevleme yönteminin değerlendirilmesi. In: Göçmen H (eds) Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi Bildiri Kitabı, 3-5 Şubat 2014, Antalya, Turkey, pp.399.
 • Kurt G, Tepe I (2014). Van’da Küçük Tohumlu Yonca Küskütü (Cuscuta approximata Bab.)’nün Yayılma Yollarının Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 1(24): 51-59.
 • Lanini WT, Kogan M (2005). Biology and management of Cuscuta in crops. Cienc Invest Agriculture 32: 127–141.
 • Lubenov Y (1985). Zararlı Otlar Yaşam ve Ölüm Kaynağıdır (Çev: B. Makaklı, M. Dinçer), Çağ Matbaası, Ankara.
 • Muslu T, Tepe I (2016). Gaziantep’te Nar Bahçelerinde Bulunan Yabancı Otlar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 26(1): 40-51.
 • Nemli Y, Kaya İ, Tamer ŞR (2015a). Cuscuta campestris Türkiye İstilacı Bitkiler Kataloğu. Ankara: T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Yayını, 532p.
 • Nemli Y, Kaynar A, Kayadan A, Er T, Kaya İ (2015b). Cuscuta campestris'in Pyrrolozidine Alkaloid İçerdiğine İlişkin İlk Kayıt. Turkish Journal of Weed Science 18(3): 25-26.
 • Nugay ZÖ, Duran A, Doğan B (2007). Kırıkkale Üniversitesi Kampüs Florası. Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi 2(30): 79-92.
 • Özdemir N, Saygılı H, Şahin F, Karsavuran Y, Bayrak OF, Oral B (2009b). Host range and genetic characterization of a phytoplasma causing tomato stolbur disease in Turkey. Acta Horticulturae (808): 255-262.
 • Özdemir S, Erilmez S, Kaçan K (2009a). Detection of Tomato Spotted Wilt Virus and Cucumber Mosaıc Vırus on Cuscuta sp. in Denizli Province of Turkey. 10th World Congress on Parasitic Plants, 8-12 June 2009; Kuşadası, Turkey, pp. 99.
 • Özer Z (1993). Niçin Yabancı Ot Bilimi (Herboloji)? Türkiye I. Herboloji Kongresi Bildirileri. Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Yayınları, 3-5 February 1993; Adana, Turkey, pp. 1-7.
 • Özer Z, Kadıoğlu İ, Önen H, Tursun N (1998). Herboloji Kitabı. Tokat: 295p.
 • Özkan Yergin R, Tepe I (2013). Germination physiology of Cuscuta approximata Bab. (alfalfa dodder). 16th EWRS Symposium, 24-27 June; Samsun, Turkey, pp:42.
 • Pala F, Mennan H, Demir A (2018). Diyarbakır İli Mercimek Ekim Alanlarında Bulunan Yabancı Ot Türlerinin, Yaygınlıklarının ve Yoğunluklarının Belirlenmesi. Turkish Journal of Weed Science 21(1): 33-42.
 • Pala F, Mennan H, Öcal A (2017). Diyarbakır İli Geleneksel ve Entegre Bağ Alanlarında Görülen Yabancı Ot Türlerinin Rastlanma Sıklıklarının ve Yoğunluklarının Belirlenmesi. Meyve Bilimi 5(2): 26-33.
 • PL (2019). The Plant List. Version 1.1. Published on the Internet; http://www.theplantlist.org/ Downloaded on 05 May 2019.
 • Roeder E (1995). Medicinal Plants in Europe Containing. Pyrrolozidine Alkaloids. Pharmazie (50): 83-98.
 • Sarı A, Oğuz B, Bilgiç A, Tort N, Güvensen A, Şenol SG (2010). Ege ve Güney Marmara Bölgelerinde Halk İlacı Olarak Kullanılan Bitkiler. Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi. (20):1- 21.
 • Selvi EK, Turumtay H, Demir A, Turumtay EA (2018). Phytochemical Profiling and Evaluation of the Hepatoprotective Effect of Cuscuta campestris by High-Performance Liquid Chromatography with Diode Array Detection. Analytical Letters 51(10): 1464-1478.
 • Sertkaya G, Çarpar H, Sertkaya E (2017). Hatay İli Patates Üretim Alanlarında Yonca Mozaik Virüsü (Alfalfa Mosaic Virus: AMV)’nün Araştırılması. Journal of the Institute of Science and Technology. 7 (1): 23-29.
 • Söker A, Koyuncu O, Yaylacı Ö, Tokur S (2012). Eskişehir ve Çevresindeki Bazı Tarım Alanlarındaki Tarla Yabancı Otlarının Florası. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 13(1): 109-127.
 • Sürmen B, Kutbay HG, Yılmaz H (2015). Parasitic Angiosperm Plants of Turkey. Journal of the Institute of Science and Technology. 5(4): 17-24.
 • Şen A, Bitiş L (2019). Anti-Enflamatuvar ve Antioksidan Ajanlar Olarak Bitkilerin Değerlendirilmesi. In: Akyol S (eds). Ankara: Tıpta İnovasyon ve Renovasyon Mozaiği, Berikan Matbaacılık, 349-365p.
 • Şin B, Kadıoğlu İ, Onaran A (2017). Parazit bitkilerden (Orobanche ramosa L. Cuscuta campestris Yunck. ve Viscum album L.) elde edilen ekstratlarin bazi bitki patojeni funguslara karşi antifungal etkileri. Turkish Journal of Weed Science 20(1): 61-69.
 • Tamer ŞR (2012) Farklı Sıcaklıkların, Bazı Yeşil Gübrelerin ve Bitki Eksudatlarının Küskütün (Cuscuta campestris (L.) Yunck.; C. approximata Bab.) Çimlenmesi Üzerine Etkileri. MSc, Ege University, İzmir, Turkey.
 • Tepe I (2014). Yabancı Otlarla Mücadele. Sidas Medya, Publication No: 031, ISBN 978-605-5267-17-9, Izmir, Turkey.
 • Tepe I, Deveci M, Keskin B (1997). Küsküt (Cuscuta approximata Bab.)’ün bazı yonca çeşitlerini parazitleme ve zarar seviyeleri üzerinde araştırmalar. Türkiye II. Herboloji Kongresi Bildirileri. İzmir, 355–359 s.
 • Torun H (2016). Doğu Akdeniz Bölgesi’nde minör ürünler olan yaprağı yenen sebzelerde bulunan yabancı ot türleri ile rastlanma sıklıklarının ve yoğunluklarının belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni 57(3): 279 -291.
 • Tugay O, Öztürk F (2003). Doğu ve Güneydoğu Anadolu florasına katkılar. Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi (22): 7-17.
 • Tursun N, Seyithanoğlu M (2006). Kahramanmaraş İlinde Önemli Kültür Bitkilerinde Sorun Olan Önemli Yabancı Ot Türleri ve Bunlarla Mücadelede En Yaygın Kullanılan Herbisitlerin Belirlenmesi. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 9(2): 116-120.
 • Tursun N, Tursun AÖ (2003). Kahramanmaraş ili ve ilçelerinde şekerpancarı ekim alanlarında sorun olan yabancı otların belirlenmesi. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(2): 166-172.
 • Uludağ A, Aksoy N, Yazlık A, Arslan ZF, Yazmış E, Uremis I, Cossu T, Groom Q, Pergl J, Pyšek P, Brundu G (2017). Alien flora of Turkey: Checklist, taxonomic composition and ecological attributes. NeoBiota (35): 61–85.
 • Uludağ A, Nemli Y (2009). Parasitic flowering plants in Turkey. 10th World Congress on Parasitic Plants. 8-12 June 2009; Kusadasi, Turkey.
 • Uluğ E, Kadıoğlu İ, Üremiş İ (1993). Türkiye’nin Yabancı Otları ve Bazı Özellikleri. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana. Yayın No:78, 513p.
 • Ünal O, Gökçeoğlu M (2003). Akdeniz Üniversitesi Kampus Florası (Antalya-Türkiye). Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 16(2): 143-154.
 • Üstüner T (2018). The effect of field dodder (Cuscuta campestris Yunck.) on the leaf and tuber yield of sugar beet (Beta vulgaris L.). Turkish Journal Agricculture Forestry (42): 348-353.
 • Üstüner T, Öztürk E (2018). Şeker pancarı (Beta vulgaris L.) tarımında küskütün (Cuscuta campestris Yunc.) verim ve kaliteye etkisi. Bitki Koruma Bülteni 58(1): 33-40.
 • Yardımcı N, Özgönen H, Savaş S, Erdoğan O (2000). Isparta yöresi domates yetiştiriciliğinde bitki hastalıkları ve zararlıları ile yabancı otların belirlenmesine yönelik bir çalışma. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4(1).
 • Yazlık A, Çöpoğlu E, Özçelik A, Tembelo B, Yiğit M, Albayrak B, Baykuş M, Aydınlı V (2019a). Yabancı Ot Türleri ve Etkileri: Düzce’de Meyve Fidanlık Alanı Örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 16(3): 389-401.
 • Yazlık A, Kavak M, Aşkın E, Külcüoğlu N, Ersoy Ö, Kovankaya F, Demirtaş E, Aydoğdu A (2020). Kentsel Yaşam Alanında Bitki Çeşitliliği ve Etkileri: Düzce Üniversitesi Konuralp Kampüsü Örneği. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 7(1): 66-77.
 • Yazlık A, Pergl J, Pyšek P (2017). Global assessment of alien plant impacts using the Environmental Impact Classification for Alien Taxa (EICAT). Ed: Máguas, C., Crous, C., Costa, C., Ecology and management of alien plant invasions. Syntheses, challenges and new opportunities Book of Abstracts. 4 – 8 September 2017; Lisboa, Portugal.
 • Yazlık A, Pergl J, Pyšek P (2018). Impact of alien plants in Turkey assessed by the Generic Impact Scoring System. NeoBiota (39): 31-51.
 • Yazlık A, Tepe I (2001). Van ve Yöresinde Elma ve Armut Bahçelerindeki Yabancı Otlar ve Dağılışları Üzerinde Araştırmalar. Türkiye Herboloji Dergisi 4(1): 11-18.
 • Yazlık A, Ulutaş O, Haliloğlu A, Balcı A, Sazak AE, Çelik S, İspaha İ (2019b.) Yaşayan Alan: Prusias ad Hypium Antik Kentinde Yabani Ot Türleri. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7(3): 1909-1921.
 • Yıldırım S, Tepe I (2014). Van’da Yoncada Küçük Tohumlu Yonca Küskütü (Cuscuta approximata Bab.)’nün Dağılımı ve Yoğunluğu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 24(1): 42-50.
 • VANF (2019). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanal Herbaryumu. http://vanf.yyu.edu.tr/search Downloaded on 05 June 2019.

Dodder taxa in Turkey and their impacts

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2, 95 - 106, 30.09.2020
https://doi.org/10.38059/biodiversity.763460

Öz

This study aimed to fill data gaps (determination of available taxa and distribution) of the Cuscuta taxa, a holoparasitic genus, and are intended to define the environmental and socio-economic impacts in Turkey. For this, the evidence of Cuscuta taxa were obtained from studies, conducted on this genus in Turkey, and herbarium records of Turkey. Moreover, the impact types of taxa were examined, and the regional distribution of these taxa were detected based on grid system in Turkey. In addition, all records, in particular synonymous use, have been regulated taking into account the International Plant Name Index (IPNI), the Global Biodiversity Information Facility (GBIF) and The Plant List (PL). Considering the current arrangements and the newly identified records the presence of 23 Cuscuta taxa were identified in Turkey. In the impact assessments, apart from the parasitism in of all taxa, a total of six different impacts types have been detected that vary by taxa. These impact types are respectively as toxic (6 taxa), product quality (5), vector (3), structural (1), allelopathic (1) and ethnobotanic (1) impacts. The results can be used to mitigate the negative effects of Cuscuta taxa, and to develop the necessary precaution and control programs to preserve biodiversity, especially considering the infestation potential of parasitic plants. Moreover, the data obtained from this study, which is the first examination of all aspects of the impact types of Cuscuta taxa in Turkey, can provide a new direction and addition resource to the about parasitic plants studies, including awareness activities.

Kaynakça

 • Akça A, Işık D (2016). Kayseri İli Şeker Pancarı (Beta vulgaris L.) ekiliş alanlarında bulunan yabancı otların tespiti. Bitki Koruma Bülteni, 56(1): 115-124.
 • Aksan UA, Kuşkapan Ö, Yazlık A (2019). Çayır – Mera Alanlarındaki Yabani Bitki Türlerinin Hayvanlara Etkileri. In: Seydoşoğlu S, Ağaoğlu Y (eds). International Conference on Agriculture and Rural Development (ISPEC) Bildiri Kitabı, 10-12 Haziran 2019; Siirt, Türkiye, pp. 16-36.
 • Albert M, Belastegui-Macadam X, Kaldenhoff R (2006). An attack of the plant parasite Cuscuta reflexa induces the expression of attAGP, an attachment protein of the host tomato. Plant Journal 48(4): 548–556.
 • Alsan C (1986). Doğu Anadolu Bölgesi soğan (Allium cepa L.) tarlalarındaki yabancı otlar üzerinde sürvey çalışmaları. Bitki Koruma Bülteni 26(1-2): 1-12.
 • Anaç E, Kaya I, Tepe I (2011). Determination of alfalfa dodder (Cuscuta approximata Bab.) damage on alfalfa (Medicago sativa L.) grown in Van, Turkey. Proc. Joint Workshop of the EWRS Working Groups Weed Management in Arid and Semi-arid Climate and Weed Management Systems in Vegetables, 04-08 September 2011; Huesca, Spain, pp. 10.
 • Arat BB (2015). Aydın ili yonca alanlarındaki küsküt (Cuscuta spp.) türlerinin önemi ile mücadelesinde kullanılabilecek herbisitler ve bitkisel ekstraktların belirlenmesi. MSc., Adnan Menderes University, Aydın, Turkey.
 • ARTH (2020). Artvin Çoruh Üniversitesi Herbaryumu. https://herba.artvin.edu.tr/sorgula.php?form=sorgula&islem=listele. Downloaded on 09 June2020.
 • Avşar MD, Ok T (2018). Tırmanıcı Bitkilerin Bazı Biyolojik Özellikleri. Turkish Journal of Forest Science 2(2): 156-164.
 • Ayan İ, Töngel MÖ (2004). Samsun ili çayır ve meralarda yetişen bazı zararlı bitkiler ve hayvanlar üzerindeki etkileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20(1): 84–93.
 • Babaç MT (2004). Possibility of an information system on plants of South-West Asia with particular reference to the Turkish Plants Data Service (TÜBİVES). Turk Journal of Botany 28: 119-127.
 • Bakış Y, Babaç MT, Uslu E (2011). Updates and improvements of Turkish Plants Data Service (TÜBİVES). In Health Informatics and Bioinformatics (HIBIT), 6th International Symposium on IEEE. pp. 136-140.
 • Balabanlı C, Albayrak S, Türk M, Yüksel O (2006). Türkiye Çayır meralarda bulunan bazı zararlı bitkiler ve hayvanlar üzerindeki etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi A(2): 89-96.
 • Bizim Bitkiler (2019). Bizim Bitkiler. https://www.bizimbitkiler.org.tr Downloaded on 10 May 2019.
 • Bozkurt S, Akkemik Ü (2018). Flora of Gürün district (Sivas) and its immediate surroundings. Eurasian Journal of Forest Science 6(3): 35-68.
 • CABI (2019). Cuscuta campestris (dodder). https://www.cabi.org Downloaded on 14 May 2019.
 • Cevheri C (2012). Çaylarbaşı (Şanlıurfa)’nın çayır vejetasyonu üzerine floristik bir araştırma. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (4): 9-22.
 • Ciğer Ü, Kadıoğlu İ, Yanar Y (2013). Tokat ili şeker pancarı ekim alanlarındaki küsküt (Cuscuta campestris Yunck.) üzerinde görülen fungal etmenlerin belirlenmesi. Türkiye İstilacı Bitkiler Kataloğu. Ankara: T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Yayını, 532p.
 • Costea M, Garcia MA, Stefanovic S (2015). A phylogenetically based infrageneric classification of the parasitic plant genus Cuscuta (Dodders, Convolvulaceae). Systematic Botany 40: 269–285.
 • Çal G (2013). Sakarya ili şeker pancarları tarlalarında görülen önemli yabancı ot türleri, yoğunlukları ve rastlanma sıklıklarının belirlenmesi. MSc, Namık Kemal University, Tekirdağ, Turkey.
 • Davis PH (ed.) (1978). Flora of Turkey and the East Aegean Islands (Vol. 6). Edinburgh University Press.
 • Dawson JH, Musselman LJ, Wolswinkel P, Dorr I (1994). Biology and control of Cuscuta. Weed Science 6: 265–317.
 • Doğal Hayat (2019). Doğal Hayat. http://dogalhayat.org/turler/cuscuta-balansae-cazisaci/ Downloaded on 5 Kasım 2019.
 • DUOF (2020). Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Sanal Herbaryumu. http://www.duof.duzce.edu.tr/Sayfa/21650/duof-sanal-herbaryumu Downloaded on 08 June 2020.
 • IZEF (2020). Ege Üniversitesi Sanal Herbaryumu. http://izef.ege.edu.tr/db/izef/Default.aspx Downloaded on 07 June 2020.
 • Emi̇nağaoğlu Ö, Akyıldırım Beğen H, Aksu G (2018). Karadağ florası (Yusufeli, Artvin-Türkiye). Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 19(1): 93-113.
 • Eminağaoğlu Ö, Anşin R (2003). The Flora of Hatila Valley National Park and its Close Environs (Artvin). Turkish Journal of Botany 27(1):1- 27.
 • Erbaş F (2014). Aydın Ovası Sulama Kanallarında Bulunan ve Taşınan Kara Yabancı Otlarının Durumu ile Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.’in (Kamış) Mücadelesi. Phd, Adnan Menderes University, Aydın, Turkey.
 • Erik S, Demirkuş N (1985). Türkiye florasındaki çeşitli kareler için yeni kayıtlar. Doğa Bilim Dergisi 9(1): 51-61.
 • Fakir H, Balabalık AA, Karatepe Y (2006). Süleyman Demirel Üniversitesi Kampüsünün Doğal Bitki Türleri (Isparta-Türkiye), Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 13(1): 33-39.
 • FAO (2019). Food and Agriculture Organization. http://www.fao.org/home/en/ Downloaded on 21 September 2019.
 • Flores-Sánchez IJ, Garza-Ortiz A (2019). Is there a secondary/specialized metabolism in the genus Cuscuta and which is the role of the host plant? Phytochemistry Reviews 18(5): 1299-1335.
 • GBIF (2019). GBIF Backbone Taxonomy. Checklist dataset https://doi.org/10.15468/39omei Downloaded on 12 October 2019.
 • Gökçe NY (2015). Düynükkaya Tepesi ve Çevresinin (Ulaş- Sivas) Florası. MSc, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey.
 • Güncan A, Karaca M (2018). Yabancı Otlar ve Mücadele Prensipleri (Güncelleştirilmiş ve İlaveli Beşinci Baskı). Konya: Selçuk Üniversitesi Basımevi Yayını, 313p.
 • Ibrahim M, Rehman K, Hussain I, Farooq T, Ali B, Majeed I, Akash MSH (2017). Ethnopharmacological investigations of phytochemical constituents isolated from the genus Cuscuta. Critical Reviews Eukaryotic Gene Expression (27):113–150.
 • IPBES (2019). The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. https://ipbes.net/ Downloaded on 01 December 2019.
 • IPNI (2019). International Plant Name Index. https://www.ipni.org/ Downloaded on 10 November 2019.
 • Işık D, Bingöl S, Özdemir Ç (2015). Sivas ve Kayseri Yeşilhisar demiryollarında sorun olan yabancı ot türlerinin saptanması. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 32(3): 40-47.
 • İkinci N, Güner A (2007). Flora of the Gölcük Area (Bolu, Turkey). Turkish Journal of Botany 31(2): 87-107.
 • ISTE (2020). İstanbul Üniversitesi Sanal Herbaryumu http://193.255.8.8/herbaryum/dyn/tr/search/familyGenusSpecies Downloaded on 07 June 2020.
 • Kadıoğlu İ, Doğar GÜ, Ciğer Ü (2015). Şeker Pancarı Ekim Alanlarında Görülen Küsküt (Cuscuta campestris Yunck.)’ün Tanımı, Zararı ve Yaygınlık Durumu Türkiye İstilacı Bitkiler Kataloğu. Ankara: T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Yayını, 532p.
 • Kandemir A (2012). Cuscuta: Bizimbitkiler (2013). http://www.bizimbitkiler.org.tr Downloaded on 09 June 2020.
 • Kaya H, Üremiş İ (2019). Determination of weed species, their frequencies and densities in onion fields in Hatay province. Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 24(1): 21-30.
 • Kaya İ, Nemli Y, Demir İ (2018). Türkiye’de Tarım ve Tarım Dışı Alanlarda Görülen Küsküt Türlerinin (Cuscuta spp.) Taksonomik Özellikleri, Dağılışları ve Konukçuları. Turkish Journal of Weed Science 21(1):1-7.
 • Kılıç Ö (2016). Niğde Yöresinde Patateste (Solanum tuberosum L.) Sorun Olan Yabancı Ot Türlerinin Yaygınlık ve Yoğunluklarının Belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni 56(4): 417 – 428.
 • Kitiş YE, Ekinci S, Çolakoğlu T (2014). Yoncada küsküt mücadelesinde alevleme yönteminin değerlendirilmesi. In: Göçmen H (eds) Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi Bildiri Kitabı, 3-5 Şubat 2014, Antalya, Turkey, pp.399.
 • Kurt G, Tepe I (2014). Van’da Küçük Tohumlu Yonca Küskütü (Cuscuta approximata Bab.)’nün Yayılma Yollarının Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 1(24): 51-59.
 • Lanini WT, Kogan M (2005). Biology and management of Cuscuta in crops. Cienc Invest Agriculture 32: 127–141.
 • Lubenov Y (1985). Zararlı Otlar Yaşam ve Ölüm Kaynağıdır (Çev: B. Makaklı, M. Dinçer), Çağ Matbaası, Ankara.
 • Muslu T, Tepe I (2016). Gaziantep’te Nar Bahçelerinde Bulunan Yabancı Otlar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 26(1): 40-51.
 • Nemli Y, Kaya İ, Tamer ŞR (2015a). Cuscuta campestris Türkiye İstilacı Bitkiler Kataloğu. Ankara: T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Yayını, 532p.
 • Nemli Y, Kaynar A, Kayadan A, Er T, Kaya İ (2015b). Cuscuta campestris'in Pyrrolozidine Alkaloid İçerdiğine İlişkin İlk Kayıt. Turkish Journal of Weed Science 18(3): 25-26.
 • Nugay ZÖ, Duran A, Doğan B (2007). Kırıkkale Üniversitesi Kampüs Florası. Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi 2(30): 79-92.
 • Özdemir N, Saygılı H, Şahin F, Karsavuran Y, Bayrak OF, Oral B (2009b). Host range and genetic characterization of a phytoplasma causing tomato stolbur disease in Turkey. Acta Horticulturae (808): 255-262.
 • Özdemir S, Erilmez S, Kaçan K (2009a). Detection of Tomato Spotted Wilt Virus and Cucumber Mosaıc Vırus on Cuscuta sp. in Denizli Province of Turkey. 10th World Congress on Parasitic Plants, 8-12 June 2009; Kuşadası, Turkey, pp. 99.
 • Özer Z (1993). Niçin Yabancı Ot Bilimi (Herboloji)? Türkiye I. Herboloji Kongresi Bildirileri. Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Yayınları, 3-5 February 1993; Adana, Turkey, pp. 1-7.
 • Özer Z, Kadıoğlu İ, Önen H, Tursun N (1998). Herboloji Kitabı. Tokat: 295p.
 • Özkan Yergin R, Tepe I (2013). Germination physiology of Cuscuta approximata Bab. (alfalfa dodder). 16th EWRS Symposium, 24-27 June; Samsun, Turkey, pp:42.
 • Pala F, Mennan H, Demir A (2018). Diyarbakır İli Mercimek Ekim Alanlarında Bulunan Yabancı Ot Türlerinin, Yaygınlıklarının ve Yoğunluklarının Belirlenmesi. Turkish Journal of Weed Science 21(1): 33-42.
 • Pala F, Mennan H, Öcal A (2017). Diyarbakır İli Geleneksel ve Entegre Bağ Alanlarında Görülen Yabancı Ot Türlerinin Rastlanma Sıklıklarının ve Yoğunluklarının Belirlenmesi. Meyve Bilimi 5(2): 26-33.
 • PL (2019). The Plant List. Version 1.1. Published on the Internet; http://www.theplantlist.org/ Downloaded on 05 May 2019.
 • Roeder E (1995). Medicinal Plants in Europe Containing. Pyrrolozidine Alkaloids. Pharmazie (50): 83-98.
 • Sarı A, Oğuz B, Bilgiç A, Tort N, Güvensen A, Şenol SG (2010). Ege ve Güney Marmara Bölgelerinde Halk İlacı Olarak Kullanılan Bitkiler. Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi. (20):1- 21.
 • Selvi EK, Turumtay H, Demir A, Turumtay EA (2018). Phytochemical Profiling and Evaluation of the Hepatoprotective Effect of Cuscuta campestris by High-Performance Liquid Chromatography with Diode Array Detection. Analytical Letters 51(10): 1464-1478.
 • Sertkaya G, Çarpar H, Sertkaya E (2017). Hatay İli Patates Üretim Alanlarında Yonca Mozaik Virüsü (Alfalfa Mosaic Virus: AMV)’nün Araştırılması. Journal of the Institute of Science and Technology. 7 (1): 23-29.
 • Söker A, Koyuncu O, Yaylacı Ö, Tokur S (2012). Eskişehir ve Çevresindeki Bazı Tarım Alanlarındaki Tarla Yabancı Otlarının Florası. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 13(1): 109-127.
 • Sürmen B, Kutbay HG, Yılmaz H (2015). Parasitic Angiosperm Plants of Turkey. Journal of the Institute of Science and Technology. 5(4): 17-24.
 • Şen A, Bitiş L (2019). Anti-Enflamatuvar ve Antioksidan Ajanlar Olarak Bitkilerin Değerlendirilmesi. In: Akyol S (eds). Ankara: Tıpta İnovasyon ve Renovasyon Mozaiği, Berikan Matbaacılık, 349-365p.
 • Şin B, Kadıoğlu İ, Onaran A (2017). Parazit bitkilerden (Orobanche ramosa L. Cuscuta campestris Yunck. ve Viscum album L.) elde edilen ekstratlarin bazi bitki patojeni funguslara karşi antifungal etkileri. Turkish Journal of Weed Science 20(1): 61-69.
 • Tamer ŞR (2012) Farklı Sıcaklıkların, Bazı Yeşil Gübrelerin ve Bitki Eksudatlarının Küskütün (Cuscuta campestris (L.) Yunck.; C. approximata Bab.) Çimlenmesi Üzerine Etkileri. MSc, Ege University, İzmir, Turkey.
 • Tepe I (2014). Yabancı Otlarla Mücadele. Sidas Medya, Publication No: 031, ISBN 978-605-5267-17-9, Izmir, Turkey.
 • Tepe I, Deveci M, Keskin B (1997). Küsküt (Cuscuta approximata Bab.)’ün bazı yonca çeşitlerini parazitleme ve zarar seviyeleri üzerinde araştırmalar. Türkiye II. Herboloji Kongresi Bildirileri. İzmir, 355–359 s.
 • Torun H (2016). Doğu Akdeniz Bölgesi’nde minör ürünler olan yaprağı yenen sebzelerde bulunan yabancı ot türleri ile rastlanma sıklıklarının ve yoğunluklarının belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni 57(3): 279 -291.
 • Tugay O, Öztürk F (2003). Doğu ve Güneydoğu Anadolu florasına katkılar. Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi (22): 7-17.
 • Tursun N, Seyithanoğlu M (2006). Kahramanmaraş İlinde Önemli Kültür Bitkilerinde Sorun Olan Önemli Yabancı Ot Türleri ve Bunlarla Mücadelede En Yaygın Kullanılan Herbisitlerin Belirlenmesi. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 9(2): 116-120.
 • Tursun N, Tursun AÖ (2003). Kahramanmaraş ili ve ilçelerinde şekerpancarı ekim alanlarında sorun olan yabancı otların belirlenmesi. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(2): 166-172.
 • Uludağ A, Aksoy N, Yazlık A, Arslan ZF, Yazmış E, Uremis I, Cossu T, Groom Q, Pergl J, Pyšek P, Brundu G (2017). Alien flora of Turkey: Checklist, taxonomic composition and ecological attributes. NeoBiota (35): 61–85.
 • Uludağ A, Nemli Y (2009). Parasitic flowering plants in Turkey. 10th World Congress on Parasitic Plants. 8-12 June 2009; Kusadasi, Turkey.
 • Uluğ E, Kadıoğlu İ, Üremiş İ (1993). Türkiye’nin Yabancı Otları ve Bazı Özellikleri. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana. Yayın No:78, 513p.
 • Ünal O, Gökçeoğlu M (2003). Akdeniz Üniversitesi Kampus Florası (Antalya-Türkiye). Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 16(2): 143-154.
 • Üstüner T (2018). The effect of field dodder (Cuscuta campestris Yunck.) on the leaf and tuber yield of sugar beet (Beta vulgaris L.). Turkish Journal Agricculture Forestry (42): 348-353.
 • Üstüner T, Öztürk E (2018). Şeker pancarı (Beta vulgaris L.) tarımında küskütün (Cuscuta campestris Yunc.) verim ve kaliteye etkisi. Bitki Koruma Bülteni 58(1): 33-40.
 • Yardımcı N, Özgönen H, Savaş S, Erdoğan O (2000). Isparta yöresi domates yetiştiriciliğinde bitki hastalıkları ve zararlıları ile yabancı otların belirlenmesine yönelik bir çalışma. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4(1).
 • Yazlık A, Çöpoğlu E, Özçelik A, Tembelo B, Yiğit M, Albayrak B, Baykuş M, Aydınlı V (2019a). Yabancı Ot Türleri ve Etkileri: Düzce’de Meyve Fidanlık Alanı Örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 16(3): 389-401.
 • Yazlık A, Kavak M, Aşkın E, Külcüoğlu N, Ersoy Ö, Kovankaya F, Demirtaş E, Aydoğdu A (2020). Kentsel Yaşam Alanında Bitki Çeşitliliği ve Etkileri: Düzce Üniversitesi Konuralp Kampüsü Örneği. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 7(1): 66-77.
 • Yazlık A, Pergl J, Pyšek P (2017). Global assessment of alien plant impacts using the Environmental Impact Classification for Alien Taxa (EICAT). Ed: Máguas, C., Crous, C., Costa, C., Ecology and management of alien plant invasions. Syntheses, challenges and new opportunities Book of Abstracts. 4 – 8 September 2017; Lisboa, Portugal.
 • Yazlık A, Pergl J, Pyšek P (2018). Impact of alien plants in Turkey assessed by the Generic Impact Scoring System. NeoBiota (39): 31-51.
 • Yazlık A, Tepe I (2001). Van ve Yöresinde Elma ve Armut Bahçelerindeki Yabancı Otlar ve Dağılışları Üzerinde Araştırmalar. Türkiye Herboloji Dergisi 4(1): 11-18.
 • Yazlık A, Ulutaş O, Haliloğlu A, Balcı A, Sazak AE, Çelik S, İspaha İ (2019b.) Yaşayan Alan: Prusias ad Hypium Antik Kentinde Yabani Ot Türleri. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7(3): 1909-1921.
 • Yıldırım S, Tepe I (2014). Van’da Yoncada Küçük Tohumlu Yonca Küskütü (Cuscuta approximata Bab.)’nün Dağılımı ve Yoğunluğu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 24(1): 42-50.
 • VANF (2019). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanal Herbaryumu. http://vanf.yyu.edu.tr/search Downloaded on 05 June 2019.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Temel Bilimler
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

Ayse YAZLIK (Sorumlu Yazar)
DUZCE UNIVERSITY
0000-0001-7059-0761
Türkiye


Berat ALBAYRAK
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4676-3356
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2020
Başvuru Tarihi 3 Temmuz 2020
Kabul Tarihi 1 Ekim 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Yazlık, A. & Albayrak, B. (2020). Türkiye’de küsküt taksonları ve etkileri . Turkish Journal of Biodiversity , 3 (2) , 95-106 . DOI: 10.38059/biodiversity.763460

Creative Commons Lisansı
Türk Biyoçeşitlilik Dergisi Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.