Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Ulaş–Kangal (Sivas, Türkiye) arası bölgenin florası

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 7 - 21, 31.03.2021
https://doi.org/10.38059/biodiversity.886161

Öz

Bu araştırma, Ulaş – Kangal (Sivas) arası florasını kapsamaktadır. Araştırma materyali, 18 ay süre ile toplanan bitki örneklerinden oluşmaktadır. Bu süre içinde toplanan 420 örnekten, 218 takson tayin edilmiştir. 218 taksonun 57’si (%26,1) Türkiye için endemiktir. Araştırma bölgesinin florasını 36 familya ve 128 cins ve 218 takson oluşturmaktadır. Toplam taksonlardan 2’si Pteridophyta, 216’si Spermatophyta bölümlerine aittir. Angiospermae alt bölümü 216 taksona sahiptir. Sırasıyla, Angiospermae alt bölümüne ait taksonların 197’si Dicotyledonea, 19’u Monocotyledonea sınıfında yer almaktadır. Taksonların bitki coğrafyası bölgelerine dağılım oranları şöyledir: İran-Turan elementleri 90 (%41,3), Avrupa-Sibirya elementleri 8 (%3,7), Akdeniz elementi 19 (%8,7), geniş yayılışlı ve yayılışı bilinmeyenler 101 (%46,3). En büyük on familya ve takson sayıları şu şekildedir: Asteraceae (46), Lamiaceae (28), Fabaceae (21), Liliaceae (14), Boraginaceae (13), Brassicaceae (12), Caryophyllaceae (11), Papaveraceae (9), Ranunculaceae / Scrophulariaceae (8), Rosaceae (4) En büyük on cins ve takson sayıları şöyledir: Astragalus (9), Salvia (9), Centaurea (7), Anthemis (4), Allium (5), Papaver (4), Achillea (4), Erysimum (4), Helichrysum (4), Thymus (3).

Kaynakça

 • Akman Y (1990). İklim ve Biyoiklim, 1. Baskı, Palme Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Akpulat HA (2018). Lota gölleri (Sivas, Türkiye) ve çevresinin florası. Turkish Journal of Biodiversity, 1(1): 24-33.
 • Akpulat HA, Çelik N (2002). Sivas-Sıcak Çermik Arası Florası, C. Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 1: 1-15.
 • Akpulat HA, Çelik N (2005). Flora of gypsum areas in Sivas in the eastern part of Cappadocia in Central Anatolia, Journal of Arid Environments 61: 27- 46.
 • Aktaş S, Çelik N (2008). Kovalı-Hanlı Arası Florası, Yüksek Lisans Tezi, C.Ü. Fen Bil. Ens., Sivas
 • Bayram Ş (1988). Kızıliniş-Geyraz Florası, Yüksek Lisans Tezi, C.Ü. Fen Bil. Ens., Sivas.
 • Boissier E (1867-1888). Flora Orientalis, Vol. 1-5, Genova.
 • Bozkurt SG, Akkemik Ü (2018). Flora of Gürün district (Sivas) and its immediate surroundings Eurasian Journal of Forest Science, 2018 6(3): 35-68.
 • Civelek Ş, Çelik N (1988). Taşlıdere (Sivas) Florası, IX. Ulusal Biy. Kong. Bild. Kitapçığı, Genel ve Sist. Bot. Sek. 3: 571-578, Sivas.
 • Civelek Ş (1992). Çamlıbel-Yıldız Dağları (Sivas-Tokat) Florası, Turkish Journal of Botany, 16(1) 21-53.
 • Çelik N (1985). Hınzır Dağları (Kayseri) Bitkileri Üzerinde Sistematik ve Fitokimyasal Araştırmalar, Doçentlik Tezi, C. Ü. Fen-Ede. Fak., Sivas.
 • Çelik N, Yıldız B (1991). Tecer Dağları (Sivas) Florası, C. Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 14:3-16, Sivas.
 • Davis PH (ed.) (1965-1985). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, 1 (1965); 2 (1967); 3 (1970); 4 (1972); 5 (1975); 6 (1978); 7 (1982); 8 (1984); 9 (1985), Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
 • Davis PH (1974). Turkey: Present State of Floristic Knowledge: in La Flore du Bassin Mediterranéen Essai de Systematique Synthetique, 235, 93-113.
 • Davis PH, Mill, RR, Tan K (1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 10, (Supplement 1), Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Devlet Meteoroloji Işleri Genel Müdürlüğü (2010). Meteoroloji İstasyonuna ait, Sıcaklık, Yağış ve Nisbi Nemle İlgili Veriler, Sivas.
 • Dönmez E, Çelik N (2002). Sivas-Hafik Arası Florası, C.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 1:16-33.
 • Dönmez E (2006). Gövdeli Dağı Florası, XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Poster Seksiyonu.
 • Ekim T (1982). İncebel Dağları (Kayseri-Sivas) Florası, TBAG-415 No’lu Proje, Ankara.
 • Ekim T (1997). Ülkemizdeki Floristik Çalışmaların Kronolojisi ve Son Gelişmeler, Taksonomi Yaz Okulu Ders Notları, 51-72, Antalya.
 • Ekim T, Koyuncu M, Vural M, Duman H, Aytaç Z, Adıgüzel N (2000). Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, Türkiye Tabiatı Koruma Derneği, Ankara.
 • Güner A, Özhatay N, Ekim T, Başer KHC (eds) (2000). Flora of Turkey and East Aegean Islands, Vol: 11 (Suplement 2), Edinburgh: Edinburgh Univ. Press.
 • Heywood VH, Tutin GT (1964-1981). Flora Europaea, Cambridge Univ. Press, I-V, Cambridge, UK.
 • İlarslan R (1994). Deveci Dağları’nın (Yozgat-Tokat) Florasına Katkı, Turkish Journal of Botany, 18(4): 337-366.
 • Yıldız B (1996). Floristic Characteristics of Köse Dağı (Sivas), Turkish Journal of Botany, 20(5): 417-456.
 • Yıldız B (2001). Floristic Characteristics of Berit Dağı (Kahramanmaraş), Turkish Journal of Botany, 25(2): 63-102.

Flora of the region between Ulaş and Kangal (Sivas, Turkey)

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 7 - 21, 31.03.2021
https://doi.org/10.38059/biodiversity.886161

Öz

This research contains the flora of between Ulaş and Kangal (Sivas) region. The research material contains plant samples which have been collected over 18 months. 420 samples have been collected in this period and 218 taxa have been identified. 57 (26,1%) of 218 taxa are endemic to Turkey. The flora of research region consist of 36 families and 128 genera and 218 taxa. 2 out of the total taxon belong to Pteridophyta division, the remaining 216 belong to Spermatophyta division. Angiospermae subdivision has 216 taxon. Respectively, 197 of the taxa are in the Dicotyledoneae class, 19 of the taxa are Monocotyledonea class, which belong Angiospermae subdividion. The scattering ratios of the taxa to the phytogeographic regions are as follows: Irano-Turanian elements 90 (41,3%), Euro-Siberian elements 8 (3,7%), Mediterranean elements 19 (8,7%), cosmopolitans and unknown scatters 101 (46,3%). The largest ten families and taxon numbers are as follows: Asteraceae (46), Lamiaceae (28), Fabaceae (21), Liliaceae (14), Boraginaceae (13), Brassicaceae (12), Caryophyllaceae (11), Papaveraceae (9), Ranunculaceae / Scrophulariaceae (8), Rosaceae (4). The largest ten generea and taxon numbers are as follows: Astragalus (9), Salvia (9), Centaurea (7), Anthemis (4), Allium (5), Papaver (4), Achillea (4), Erysimum (4), Helichrysum (4), Thymus (3).

Kaynakça

 • Akman Y (1990). İklim ve Biyoiklim, 1. Baskı, Palme Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Akpulat HA (2018). Lota gölleri (Sivas, Türkiye) ve çevresinin florası. Turkish Journal of Biodiversity, 1(1): 24-33.
 • Akpulat HA, Çelik N (2002). Sivas-Sıcak Çermik Arası Florası, C. Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 1: 1-15.
 • Akpulat HA, Çelik N (2005). Flora of gypsum areas in Sivas in the eastern part of Cappadocia in Central Anatolia, Journal of Arid Environments 61: 27- 46.
 • Aktaş S, Çelik N (2008). Kovalı-Hanlı Arası Florası, Yüksek Lisans Tezi, C.Ü. Fen Bil. Ens., Sivas
 • Bayram Ş (1988). Kızıliniş-Geyraz Florası, Yüksek Lisans Tezi, C.Ü. Fen Bil. Ens., Sivas.
 • Boissier E (1867-1888). Flora Orientalis, Vol. 1-5, Genova.
 • Bozkurt SG, Akkemik Ü (2018). Flora of Gürün district (Sivas) and its immediate surroundings Eurasian Journal of Forest Science, 2018 6(3): 35-68.
 • Civelek Ş, Çelik N (1988). Taşlıdere (Sivas) Florası, IX. Ulusal Biy. Kong. Bild. Kitapçığı, Genel ve Sist. Bot. Sek. 3: 571-578, Sivas.
 • Civelek Ş (1992). Çamlıbel-Yıldız Dağları (Sivas-Tokat) Florası, Turkish Journal of Botany, 16(1) 21-53.
 • Çelik N (1985). Hınzır Dağları (Kayseri) Bitkileri Üzerinde Sistematik ve Fitokimyasal Araştırmalar, Doçentlik Tezi, C. Ü. Fen-Ede. Fak., Sivas.
 • Çelik N, Yıldız B (1991). Tecer Dağları (Sivas) Florası, C. Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 14:3-16, Sivas.
 • Davis PH (ed.) (1965-1985). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, 1 (1965); 2 (1967); 3 (1970); 4 (1972); 5 (1975); 6 (1978); 7 (1982); 8 (1984); 9 (1985), Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
 • Davis PH (1974). Turkey: Present State of Floristic Knowledge: in La Flore du Bassin Mediterranéen Essai de Systematique Synthetique, 235, 93-113.
 • Davis PH, Mill, RR, Tan K (1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 10, (Supplement 1), Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Devlet Meteoroloji Işleri Genel Müdürlüğü (2010). Meteoroloji İstasyonuna ait, Sıcaklık, Yağış ve Nisbi Nemle İlgili Veriler, Sivas.
 • Dönmez E, Çelik N (2002). Sivas-Hafik Arası Florası, C.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 1:16-33.
 • Dönmez E (2006). Gövdeli Dağı Florası, XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Poster Seksiyonu.
 • Ekim T (1982). İncebel Dağları (Kayseri-Sivas) Florası, TBAG-415 No’lu Proje, Ankara.
 • Ekim T (1997). Ülkemizdeki Floristik Çalışmaların Kronolojisi ve Son Gelişmeler, Taksonomi Yaz Okulu Ders Notları, 51-72, Antalya.
 • Ekim T, Koyuncu M, Vural M, Duman H, Aytaç Z, Adıgüzel N (2000). Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, Türkiye Tabiatı Koruma Derneği, Ankara.
 • Güner A, Özhatay N, Ekim T, Başer KHC (eds) (2000). Flora of Turkey and East Aegean Islands, Vol: 11 (Suplement 2), Edinburgh: Edinburgh Univ. Press.
 • Heywood VH, Tutin GT (1964-1981). Flora Europaea, Cambridge Univ. Press, I-V, Cambridge, UK.
 • İlarslan R (1994). Deveci Dağları’nın (Yozgat-Tokat) Florasına Katkı, Turkish Journal of Botany, 18(4): 337-366.
 • Yıldız B (1996). Floristic Characteristics of Köse Dağı (Sivas), Turkish Journal of Botany, 20(5): 417-456.
 • Yıldız B (2001). Floristic Characteristics of Berit Dağı (Kahramanmaraş), Turkish Journal of Botany, 25(2): 63-102.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Temel Bilimler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Oktay GÖKTAŞ (Sorumlu Yazar)
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8478-2211
Türkiye


Hüseyin Aşkın AKPULAT
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8394-2746
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Mart 2021
Başvuru Tarihi 25 Şubat 2021
Kabul Tarihi 20 Mart 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { biodiversity886161, journal = {Turkish Journal of Biodiversity}, issn = {}, eissn = {2667-4386}, address = {turkbiod@artvin.edu.tr}, publisher = {Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezi}, year = {2021}, volume = {4}, pages = {7 - 21}, doi = {10.38059/biodiversity.886161}, title = {Ulaş–Kangal (Sivas, Türkiye) arası bölgenin florası}, key = {cite}, author = {Göktaş, Oktay and Akpulat, Hüseyin Aşkın} }
APA Göktaş, O. & Akpulat, H. A. (2021). Ulaş–Kangal (Sivas, Türkiye) arası bölgenin florası . Turkish Journal of Biodiversity , 4 (1) , 7-21 . DOI: 10.38059/biodiversity.886161
MLA Göktaş, O. , Akpulat, H. A. "Ulaş–Kangal (Sivas, Türkiye) arası bölgenin florası" . Turkish Journal of Biodiversity 4 (2021 ): 7-21 <http://turkbiod.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/59440/886161>
Chicago Göktaş, O. , Akpulat, H. A. "Ulaş–Kangal (Sivas, Türkiye) arası bölgenin florası". Turkish Journal of Biodiversity 4 (2021 ): 7-21
RIS TY - JOUR T1 - Ulaş–Kangal (Sivas, Türkiye) arası bölgenin florası AU - Oktay Göktaş , Hüseyin Aşkın Akpulat Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.38059/biodiversity.886161 DO - 10.38059/biodiversity.886161 T2 - Turkish Journal of Biodiversity JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 21 VL - 4 IS - 1 SN - -2667-4386 M3 - doi: 10.38059/biodiversity.886161 UR - https://doi.org/10.38059/biodiversity.886161 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türk Biyoçeşitlilik Dergisi Ulaş–Kangal (Sivas, Türkiye) arası bölgenin florası %A Oktay Göktaş , Hüseyin Aşkın Akpulat %T Ulaş–Kangal (Sivas, Türkiye) arası bölgenin florası %D 2021 %J Turkish Journal of Biodiversity %P -2667-4386 %V 4 %N 1 %R doi: 10.38059/biodiversity.886161 %U 10.38059/biodiversity.886161
ISNAD Göktaş, Oktay , Akpulat, Hüseyin Aşkın . "Ulaş–Kangal (Sivas, Türkiye) arası bölgenin florası". Turkish Journal of Biodiversity 4 / 1 (Mart 2021): 7-21 . https://doi.org/10.38059/biodiversity.886161
AMA Göktaş O. , Akpulat H. A. Ulaş–Kangal (Sivas, Türkiye) arası bölgenin florası. Turk. J. Biod.. 2021; 4(1): 7-21.
Vancouver Göktaş O. , Akpulat H. A. Ulaş–Kangal (Sivas, Türkiye) arası bölgenin florası. Turkish Journal of Biodiversity. 2021; 4(1): 7-21.
IEEE O. Göktaş ve H. A. Akpulat , "Ulaş–Kangal (Sivas, Türkiye) arası bölgenin florası", Turkish Journal of Biodiversity, c. 4, sayı. 1, ss. 7-21, Mar. 2021, doi:10.38059/biodiversity.886161

Creative Commons Lisansı
Türk Biyoçeşitlilik Dergisi Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.